Algemene Voorwaarden muzieklessen Jan van den Eijnden 2020-2021

1. Inschrijving

Je kunt inschrijven als leerling door inlevering van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier bij Jan van den Eijnden. Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar via jvde.music@gmail.com

 

2. Studiejaar en vakanties

Het studiejaar start in de week van 7 september 2020 en omvat ca. 37 lesweken, inclusief incidenteel te houden tentamen, examen of projectweek. Tussentijds starten met lessen is mogelijk.

 

Voor het studiejaar 2020-2021 gelden naast de nationale feestdagen de volgende vakanties:

Herfstvakantie ma 19-10-2020 t/m zo 25-10-2020

Kerstvakantie                za 21-12-2020 t/m zo 03-01-2021

Voorjaarsvakantie         ma 15-02-2021 t/m zo 21-02-2021

Paasvakantie                ma 02-04-2021 t/m zo 05-05-2021

Meivakantie                  ma 26-04-2021 t/m zo 09-05-2021

Hemelvaartsvakantie     do 13-05-2021 t/m zo 16-05-2021

2de Pinksterdag             ma 24-05-2021

Zomervakantie               ma 12-07-2021 t/m zo 29-08-2021

 

3. Plaatsing.

Inschrijven is kosteloos. Plaatsing gebeurt door Jan. De inschrijving wordt definitief na inlevering van het inschrijfformulier en gemaakte afspraken over de feitelijke lestijd/lesdag.

 

4. Lesgeld en BTW

Door ouders, voogden, verzorgers of bij meerderjarigheid van de leerling zelf, is na de eerste les lesgeld verschuldigd. Het lesgeld dient in twee termijnen te worden voldaan (oktober en januari). Gespreide betaling is in overleg met Jan bespreekbaar. Het lesgeld is exclusief lokaalhuur (variabel per gemeente).

Als het lesgeld niet tijdig is betaald, kan de leerling de toegang tot de lessen worden ontzegd. Vakanties, vrije dagen en verzuim geven geen aanspraak op vermindering van lesgeld. Alle kosten, voortvloeiende uit niet tijdige betaling van lesgelden, komen ten laste van de betalingsplichtige. Voor leerlingen vanaf 21 jaar wordt 21% BTW in rekening gebracht. Tarieven staan op het inschrijfformulier.

 

5. Ziekte of verhindering van de leerling

Lessen die wegens ziekte of verhindering van de leerling uitvallen, worden niet ingehaald. Leerlingen krijgen het lesrooster met de belangrijkste contactgegevens van andere leerlingen, waardoor leerlingen zelf de mogelijkheid hebben om onderling te ruilen bij ziekte of verhindering. Indien de ziekte van de leerling langer duurt dan drie aansluitende lessen, wordt restitutie van het lesgeld verleend vanaf de 4e uitgevallen les.

 

6. Ziekte docent

Bij ziekte van de docent wordt de leerling (of ouder/verzorger) via sms, WhatsApp, e-mail of telefoon geïnformeerd. Wanneer door ziekte van de docent meer dan drie aansluitende lessen niet gegeven kunnen worden, wordt vanaf de 4e uitgevallen les restitutie van het lesgeld verleend. Deze restitutie bedraagt per week 1/37 deel van het lesgeldtarief per jaar.

 

7. Lesverzuim

Laat tijdig aan Jan weten als je verhinderd bent voor de les. Verhinderde lessen worden in het algemeen niet ingehaald. Als Jan zelf verhinderd is worden de lessen (in principe) altijd ingehaald of niet in rekening gebracht.

 

8. Veilig naar de les wegens Corona / COVID-19

  • Leerlingen die verschijnselen vertonen van mogelijke besmetting met het coronavirus (verkouden, hoesten, snotteren, koorts of hoofdpijn), komen niet in levenden lijve naar de les en krijgen waar mogelijk online les;
  • Bij twijfel over de eigen gezondheid geeft de docent, waar mogelijk, de les online;
  • Tijdens de lessen wordt 1,5 m afstand gehouden;
  • Online gegeven lessen gelden zowel qua inhoudelijk als financieel als regulier (‘live’) gegeven lessen;
  • Eventuele mindere huurkosten, vanwege online lessen, worden ook in mindering gebracht op de factuur;
  • Eventuele nieuwe of veranderende maatregelen vanuit de Rijksoverheid/RIVM in verband met het coronavirus zullen door zowel leerling als docent worden opgevolgd
 

9. Privacy persoonsgegevens

In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden alle gegevens, zoals naam, adres en telefoonnummer opgenomen in een bestand. Jan gebruikt deze gegevens voor de verwerking van de inschrijving en de uitvoering van de lessen. Daarnaast kan hij de gegevens gebruiken om informatie te verstrekken over nieuwe lessen en activiteiten. Jan kan de gegevens ook analyseren, om deze informatie zoveel mogelijk op jouw interesses af te stemmen. Jan verstrekt deze gegevens onder geen beding aan derden. Je kunt je eigen gegevens opvragen en verzoeken ze te laten corrigeren of te verwijderen als je je uitschrijft.

 

10. Examens

Examens en tentamens kunnen in de loop van het schooljaar worden afgenomen (indien gewenst). Indien sprake is van examens, worden deze inhoudelijk via het leerlingvolgsysteem ingevuld.

 

Examens en tentamens (leerlingvolgsysteem)

De opleiding is ingedeeld in vier fasen (A t/m D). De A-fase duurt in de regel 2,5 à 3 jaar, de overige fasen 2 jaar. Alle fasen worden afgesloten met een diploma.

Via het leerlingenvolgsysteem brengt Jan de vorderingen van leerlingen in kaart. Voor het leerlingvolgsysteem worden jaarlijks de vorderingen van de leerlingen vastgesteld door middel van tentamens of anderszins. In principe worden jeugdige leerlingen iedere twee à drie jaar geëxamineerd. Een examen bestaat uit een theorie– en gehoorscholingsdeel en een speelexamen waarin ook auditieve opdrachten aan bod komen. Om te voldoen aan het theorie- en gehoorscholingsdeel van het examen, wordt geadviseerd theorielessen te volgen die worden aangeboden: dit is per leslocatie anders geregeld. Jan kan hierover nadere info verstrekken. Kosten voor deze lessen zijn niet inbegrepen bij de reguliere muzieklessen.

 

11. Leermiddelen / Lokaalhuur

Leermiddelen (bijv. boeken/CD’s) komen voor rekening van de leerling. Er wordt verwacht dat je zelf over een instrument beschikt. Jan kan hierbij bemiddelen of adviseren. Lokaalhuur komt voor rekening van de leerling.

 

12. Aanschaf of huur instrumenten

Jan is graag bereid leerlingen te adviseren bij de aanschaf of huur van instrumenten. Hij raadt aan om alvorens tot definitieve aanschaf over te gaan het gekozen instrument te laten keuren.

 

13. Aansprakelijkheid

Jan is niet aansprakelijk voor ontvreemding of beschadiging van persoonlijke bezittingen. Dit geldt voor alle leslocaties.

 

14. Subsidies & kortingsregelingen

Subsidie voor het lesgeld (en soms ook voor de lokaalhuur) via een gemeente (bijv. Hilvarenbeek, Reusel/De Mierden, Oirschot) voor leerlingen t/m 18 jaar dient door betalingsplichtige zelf aangevraagd te worden.

Bij Jan zijn er geen kortingsregelingen.  

 

15. Fotografie – video - geluidsopnamen

Jan maakt incidenteel foto’s, geluids- en/of video-opnames tijdens activiteiten. Meestal voor educatieve doeleinden, soms ook ter promotie. Indien je niet zichtbaar wilt zijn op promotiemateriaal, dan dien je dat kenbaar te maken. Dit materiaal wordt uitsluitend voor educatieve doeleinden gebruikt en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

 

16. Slotbepaling

Jan behoudt zich het recht voor in bijzondere gevallen af te wijken van deze algemene bepalingen. In geval van onduidelijkheid in de uitleg van de bepalingen of in gevallen waarin niet is voorzien, beslist Jan.


Jan van den Eijnden - augustus 2020