Algemene Voorwaarden Muzieklessen 2016/2017

Jan van den Eijnden - Music & Arts Education

1. Inschrijving

Je kunt inschrijven als muziekleerling door inlevering van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier bij Jan van den Eijnden. Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar via jvde.music@gmail.com

2. Lesjaar en vakanties

Het lesjaar start in de week van 1 september 2016 en omvat 37 lesweken. Tussentijds starten met lessen is mogelijk.

Voor het schooljaar 2016-2017 gelden naast de nationale feestdagen de volgende vakanties:

Vakantie Periode
Herfstvakantie 23 oktober t/m 30 oktober
Kerstvakantie 25 december t/m 8 januari
Carnavalsvakantie 26 februari t/m 5 maart
Tweede paasdag 17 april
Meivakantie 23 april t/m 07 mei
Hemelvaart 25 en 26 mei
Tweede Pinksterdag 5 juni
Zomervakantie 9 juli  t/m 27 augustus

3. Plaatsing

Inschrijven is kosteloos. Plaatsing gebeurt door Jan van den Eijnden. De inschrijving wordt definitief na inlevering van het inschrijfformulier en gemaakte afspraken over de feitelijke lestijd/-dag.

4. Lesgeld en BTW

Door ouders, voogden, verzorgers of bij meerderjarigheid van de leerling zelf, is na de eerste muziekles lesgeld verschuldigd. Het lesgeld dient in twee termijnen te worden voldaan (oktober en eind januari). Gespreide betaling is in overleg met Jan bespreekbaar.

Als het lesgeld niet tijdig is betaald, kan de leerling de toegang tot de lessen worden ontzegd. Vakanties, vrije dagen en verzuim geven geen aanspraak op vermindering van lesgeld. Alle kosten, voortvloeiende uit niet tijdige betaling van lesgelden, komen ten laste van de betalingsplichtige. Voor leerlingen vanaf 21 jaar wordt 21% BTW in rekening gebracht. Tarieven staan op het inschrijfformulier.

5. Ziekte of verhindering van de leerling

Lessen die wegens ziekte of verhindering van de leerling uitvallen, worden niet ingehaald. Leerlingen krijgen het lesrooster met de belangrijkste contactgegevens van andere leerlingen, waardoor leerlingen zelf de mogelijkheid hebben om onderling te ruilen bij ziekte of verhindering.

Indien de ziekte van de leerling langer duurt dan drie aansluitende lessen, wordt restitutie van het lesgeld verleend vanaf de 4e uitgevallen les.

6. Ziekte docent

Bij ziekte van Jan wordt de leerling (of ouder/verzorger) via sms, e-mail of telefoon geïnformeerd. Wanneer door ziekte van Jan meer dan drie aansluitende lessen niet gegeven kunnen worden, wordt vanaf de 4e uitgevallen les restitutie van het lesgeld verleend. Deze restitutie bedraagt per week 1/38 deel van het lesgeldtarief per jaar.

7. Lesverzuim

Laat tijdig aan Jan weten bij verhindering van de les. Deze lessen worden in het algemeen niet ingehaald. Als Jan zelf verhinderd is worden de lessen altijd ingehaald.

8. Privacy persoonsgegevens

In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden alle gegevens, zoals naam, adres en telefoonnummer opgenomen in een bestand. Jan gebruikt deze gegevens voor de verwerking van de inschrijving en de uitvoering van de lessen. Daarnaast kan hij de gegevens gebruiken om informatie te verstrekken over nieuwe lessen en activiteiten. Jan kan de gegevens ook analyseren, om deze informatie zoveel mogelijk op jouw interesses af te stemmen. Jan verstrekt deze gegevens onder geen beding aan derden. Je kunt je eigen gegevens opvragen en verzoeken ze te laten corrigeren of te verwijderen als je je uitschrijft.

9. Examens

Examens en tentamens kunnen in de loop van het schooljaar worden afgenomen indien gewenst. Indien je kiest voor examens, worden deze volgens het leerlingvolgsysteem ingevuld.

Examens en tentamens (leerlingvolgsysteem)
De opleiding is ingedeeld in vier fasen (A t/m D). De A-fase duurt in de regel 3 jaar, de overige fasen 2 jaar. Alle fasen worden afgesloten met een diploma.

Via het leerlingenvolgsysteem breng ik de vorderingen van mijn leerlingen in kaart. In principe worden jeugdige leerlingen iedere twee à drie jaar geëxamineerd. Een examen bestaat uit een theorie– en gehoorscholingsdeel en een speelexamen waarin ook auditieve opdrachten aan bod komen. Ten behoeve van het leerlingvolgsysteem worden jaarlijks de vorderingen van de leerlingen vastgesteld door middel van tentamens of anderszins. Om te voldoen aan het theorie- en gehoorscholingsdeel van het examen, dienen theorielessen te worden gevolgd die worden aangeboden via de diverse collectieven van muziekdocenten. Kosten voor deze lessen zijn niet inbegrepen.

10. Leermiddelen

Leermiddelen (bijv. boeken) komen voor rekening van de leerling. Tevens wordt verwacht dat je zelf over een instrument beschikt. Jan kan hierbij ook bemiddelen. De door Jan geleverde kopieën t.b.v. de lessen worden aan het einde het schooljaar verrekend voor € 0,05 per kopie. Per e-mail gestuurde partijen zijn kosteloos.

11. Aanschaf of huur instrumenten

Jan is altijd bereid leerlingen te adviseren bij de aanschaf van instrumenten. Hij raadt aan om alvorens tot definitieve aanschaf over te gaan, het gekozen instrument door hem te laten keuren. Daarnaast is het mogelijk om bij derden een instrument te huren. Jan kan je hierbij van advies voorzien.

12. Aansprakelijkheid

Jan is niet aansprakelijk voor ontvreemding of beschadiging van persoonlijke bezittingen. Dit geldt voor alle leslocaties.

13. Kortingsregelingen

Er zijn geen kortingsregelingen.

14. Fotografie – video

Jan maakt mogelijk incidenteel foto’s en/of video-opnames tijdens activiteiten. Indien je niet zichtbaar wil zijn op dit promotiemateriaal, dan dien je dat kenbaar te maken. Beeldmateriaal wordt uitsluitend voor leer-doeleinden gebruikt. Aan dit materiaal kunnen geen rechten worden ontleend.

15. Slotbepaling

Jan behoudt zich het recht voor in bijzondere gevallen af te wijken van deze algemene bepalingen. In geval van onduidelijkheid in de uitleg van de bepalingen en in die gevallen, waarin niet is voorzien, beslist Jan.