Algemene Voorwaarden muzieklessen Jan van den Eijnden 2022-2023

1. Inschrijving

Je kunt inschrijven als leerling door inlevering van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier bij Jan van den Eijnden. Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar via jvde.music@gmail.com

 

2. Studiejaar en vakanties

Het cursusjaar start in de week van 12 september 2022 en omvat ca. 35 lesweken, inclusief incidenteel te houden tentamen, examen of projectweek. Tussentijds starten met lessen is mogelijk.

Voor het cursusjaar 2022-2023 gelden naast de nationale feestdagen de volgende vakanties:

Herfstvakantie ma 24-10-2022 t/m zo 30-10-2022

Kerstvakantie za 24-12-2022 t/m zo 08-01-2023

Voorjaarsvakantie ma 20-02-2023 t/m zo 26-02-2023

Paasvakantie ma 07-04-2023 t/m zo 10-04-2023

Meivakantie         ma 24-04-2023 t/m zo 07-05-2023

Hemelvaartsvakantie   do 18-05-2023 t/m zo 21-05-2023

2de Pinksterdag       ma 29-05-2023

Zomervakantie         ma 17-07-2023 t/m zo 03-09-2023

 

3. Plaatsing.

Inschrijven is kosteloos. Plaatsing gebeurt door Jan. De inschrijving wordt definitief na inlevering van het inschrijfformulier en gemaakte afspraken over de feitelijke lestijd/lesdag.

 

4. Lesgeld en BTW

Door ouders, voogden, verzorgers of bij meerderjarigheid van de leerling zelf, is na de eerste les lesgeld verschuldigd. Het lesgeld dient in twee termijnen te worden voldaan (oktober en januari). Gespreide betaling is in overleg met Jan bespreekbaar. Het lesgeld is exclusief lokaalhuur (variabel per gemeente).

Als het lesgeld niet tijdig is betaald, kan de leerling de toegang tot de lessen worden ontzegd. Vakanties, vrije dagen en verzuim geven geen aanspraak op vermindering van lesgeld. Alle kosten, voortvloeiende uit niet tijdige betaling van lesgelden, komen ten laste van de betalingsplichtige. Voor leerlingen vanaf 21 jaar wordt 21% BTW in rekening gebracht. Tarieven staan op het inschrijfformulier.

 

5. Ziekte of verhindering van de leerling

Lessen die wegens ziekte of verhindering van de leerling uitvallen, worden niet ingehaald. Leerlingen krijgen het lesrooster met de belangrijkste contactgegevens van andere leerlingen, waardoor leerlingen zelf de mogelijkheid hebben om onderling te ruilen bij ziekte of verhindering. Indien de ziekte van de leerling langer duurt dan drie aansluitende lessen, wordt restitutie van het lesgeld verleend vanaf de 4e uitgevallen les.

 

6. Ziekte docent

Bij ziekte van Jan wordt de leerling (of ouder/verzorger) via sms, WhatsApp, e-mail of telefoon geïnformeerd. Wanneer door ziekte van Jan meer dan drie aansluitende lessen niet gegeven kunnen worden, wordt vanaf de 4e uitgevallen les restitutie van het lesgeld verleend. Deze restitutie bedraagt per week 1/35 deel van het lesgeldtarief per jaar.

 

7. Lesverzuim

Laat tijdig aan Jan weten als je verhinderd bent voor de les of ziek bent. Lessen die wegens ziekte of verhindering van de leerling uitvallen worden (in het algemeen) niet ingehaald. Als Jan zelf verhinderd is worden de lessen (in principe) ingehaald of niet in rekening gebracht.

 

8. Veilig naar de les wegens Corona / COVID-19

  • Leerlingen die verschijnselen vertonen van mogelijke besmetting met het coronavirus (verkouden, hoesten, snotteren, koorts of hoofdpijn), komen niet in levende lijve naar de les en krijgen waar mogelijk online les;
  • Bij twijfel over de eigen gezondheid geeft Jan, waar mogelijk, de les online;
  • Online gegeven lessen gelden zowel qua inhoudelijk als financieel als regulier (‘live’) gegeven lessen;
  • Eventuele mindere huurkosten, vanwege online lessen, worden ook in mindering gebracht op de factuur;
  • Eventuele nieuwe of veranderende maatregelen vanuit de Rijksoverheid/RIVM in verband met het coronavirus zullen door zowel leerling als docent worden opgevolgd. (Bijv. tijdens de lessen 1,5 m afstand houden).

 

9. Privacy persoonsgegevens

In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden noodzakelijke gegevens, zoals naam, adres en telefoonnummer opgenomen in een bestand. Jan gebruikt deze gegevens voor de verwerking van de inschrijving, de uitvoering van de lessen en de facturering. Daarnaast kan hij de gegevens gebruiken om informatie te verstrekken over de lessen en planning. Jan kan de gegevens ook analyseren, om deze informatie zoveel mogelijk op jouw interesses af te stemmen. Jan verstrekt deze gegevens onder geen beding aan derden. Je kunt je eigen gegevens opvragen en verzoeken ze te laten corrigeren of te verwijderen als je je uitschrijft.

 

10. Examens, tentamens, leerlingvolgsysteem

Examens en tentamens kunnen (indien gewenst) in de loop van het schooljaar worden afgenomen.  

De opleiding is ingedeeld in vier fasen (A t/m D). De A-fase duurt in de regel 2,5 à 3 jaar, de overige fasen 2 jaar. Alle fasen worden afgesloten met een diploma.

Via het leerlingenvolgsysteem brengt Jan de vorderingen van leerlingen in kaart. Voor het leerlingvolgsysteem worden jaarlijks de vorderingen van de leerlingen vastgesteld door middel van tentamens of anderszins. In principe worden jeugdige leerlingen iedere twee à drie jaar geëxamineerd. Een examen bestaat uit een theorie– en gehoorscholingsdeel en een speelexamen waarin ook auditieve opdrachten aan bod komen. Om te voldoen aan het theorie- en gehoorscholingsdeel van het examen, wordt geadviseerd theorielessen te volgen die worden aangeboden: dit is per leslocatie anders geregeld. Jan kan hierover nadere info verstrekken. Kosten voor deze lessen zijn niet inbegrepen bij de reguliere muzieklessen.

 

11. Leermiddelen / Lokaalhuur

Leermiddelen (bijv. boeken/CD’s) komen voor rekening van de leerling. Er wordt verwacht dat je zelf over een instrument beschikt. Jan kan hierbij bemiddelen of adviseren. Lokaalhuur komt voor rekening van de leerling.

 

12. Aanschaf of huur instrumenten

Jan is graag bereid leerlingen te adviseren bij de aanschaf of huur van instrumenten. Hij raadt aan om alvorens tot definitieve aanschaf over te gaan het gekozen instrument te laten keuren.

 

13. Aansprakelijkheid

Jan is niet aansprakelijk voor ontvreemding of beschadiging van persoonlijke bezittingen. Dit geldt voor alle leslocaties.

 

14. Subsidies & kortingsregelingen

Subsidie voor het lesgeld (en soms ook voor de lokaalhuur) via een gemeente (bijv. Hilvarenbeek, Reusel/De Mierden, Oirschot) voor leerlingen t/m 18 jaar dient door betalingsplichtige zelf aangevraagd te worden. Bij Jan zijn er geen kortingsregelingen.  

 

15. Fotografie – video - geluidsopnamen

Jan maakt incidenteel foto’s, geluids- en/of video-opnames tijdens activiteiten. Meestal voor educatieve doeleinden, soms ook ter promotie. Indien je niet zichtbaar wilt zijn op promotiemateriaal, dan dien je dat kenbaar te maken. Dit materiaal wordt uitsluitend voor educatieve doeleinden gebruikt en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

 

16. Slotbepaling

Jan behoudt zich het recht voor in bijzondere gevallen af te wijken van deze algemene bepalingen. In geval van onduidelijkheid in de uitleg van de bepalingen of in gevallen waarin niet is voorzien, beslist Jan.
 

Jan van den Eijnden - augustus 2022